Sterilizace formaldehydem


                                                                           indikátor  2402

Samolepicí indikátory ve formě terčíků průměru cca 12 mm se dodávají v rolích obsahujících 250 indikátorů. Indikátor odpovídá Typu 1 dle EN ISO 11140-1:2015. Používají se na obaly, které nejsou opatřeny indikátorem procesu a slouží k prokázání, že materiál prošel procesem sterilizace formaldehydem.
Skladování: Na chladném, suchém a tmavém místě, teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %
v prostředí bez volného formaldehydu. Datum exspirace je uvedeno na balení.

Detail
Tyto indikátory se umísťují na sterilizační obaly neopatřené jiným indikátorem procesu sterilizace formaldehydem. Změna barvy indikačního terčíku z modré na žlutou znamená, že materiál v obalu opatřeném tímto indikátorem byl sterilizován formaldehydem, ale neprokazuje dosažení účinné sterilizační expozice.
Tyto indikátory se nesmějí skladovat v prostředí, kde může být v ovzduší volný formaldehyd, tj. např. v prostoru, kde je umístěn sterilizátor nebo ve skříních, zásuvkách a pod. zhotovených z materiálu, ze kterého by se formaldehyd mohl uvolňovat. Pro vyšší stupeň ochrany proti vlivům prostředí se indikátory dodávají v obalech zatavených do smršťovací fólie.
Indikátor neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy, není toxický a nepatří mezi známé kancerogeny.

 

Zátěžový test 2445

Souprava zátěžového testu pro sterilizaci formaldehydem se skládá ze svinuté kapiláry, která má jeden konec otevřený a druhý konec uzavřený komůrkou s vloženým indikátorem. Souprava slouží k simulaci ztíženého pronikání formaldehydu ke sterilizovanému materiálu, indikátor odpovídá specifikacím pro Typ 4 dle EN ISO 11140-1:2015.
Skladování: Na chladném, suchém a tmavém místě, teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %. Datum exspirace je uvedeno na balení.

Detail
Zkušební proužek se přeloží v polovině potiskem dovnitř a vloží do víčka komůrky. Vnitřek celého zkušebního tělíska musí být suchý. Víčko se našroubuje na komůrku lehce až na doraz. Takto připravený test se vloží do samostatného sterilizačního obalu a vloží do sterilizátoru na místo, kde se předpokládá nejobtížnější pronikání formaldehydu. Po zkoušce se proužek ihned vyjme a vyhodnotí se výsledek podle následujícího vyobrazení. Změna barvy celého indikačního proužku z modré na zelenou (viz vyobrazení níže) znamená, že indikátor byl vystaven působení formaldehydu o účinné koncentraci a teplotě po dostatečně dlouhou dobu. Takto lze simulovat sterilizační expozici formaldehydem i uvnitř dlouhých dutých předmětů (např katetrů) a posuzovat její účinnost.
Jmenovité parametry tohoto indikátoru odpovídají indikátoru Browne 2401, který byl testován při sterilizaci v rozsahu teplot 50 °C až 80 °C společně s biologickými indikátory Geobacillus stearothermophilus (1 mil., D hodnota 3.4±0,2 min). Při každé sterilizační teplotě byla postupně měněna koncentrace formaldehydu od jmenovité hodnoty stanovené pro daný cyklus až po cca 1/8 této hodnoty. Ve všech případech byly získány stejné výsledky jako s uvedeným biologickým indikátorem      nebo byla avizována nedostatečná účinnost sterilizace při vyšší koncentraci formaldehydu nežli té, která ještě postačovala k inaktivaci biologického testu.
Indikátor neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy, není toxický a nepatří mezi známé kancerogeny.